Nota Legal

logo_literal

Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.
Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal

Reglament de la fira Literal

Disposicions generals
Article 1. OBJECTE DEL REGLAMENT
La Fira d’idees i llibres radicals, LITERAL (la «Fira» enendavant) és una activitat desenvolupada amb periodicitat anual a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de promoure el llibre, la lectura, la creació i difusió de cultura i l’activitat de les empreses i col·lectius que es dediquen a l’edició o venda al públic de llibres.

CAPÍTOL II.
Organització de la Fira

Article 2. TITULARITAT I ORGANITZACIÓ DE LA FIRA
1. La titularitat de la Fira correspon a CULTURA21, Societat Cooperativa Catalana Limitada.
2. L’organització de la Fira recau en la comissió organitzadora les competències de la qual i composició es regulen en l’article 3 del present reglament.
3. La comissió organitzadora serà assessorada per la comissió assessora les competències de la qual i composició es regulen en l’article 4 del present reglament.

Article 3. COMISSIÓ ORGANITZADORA
1. COMPETÈNCIES: La comissió organitzadora de la Fira té atribuïda la gestió dels aspectes organitzatius de la Fira i li corresponen les següents competències:

  • Adoptar quantes mesurades resultin necessàries per a l’organització i desenvolupament de la Fira i per a l’aplicació d’aquest reglament.
  • Resoldre sobre les sol·licituds de participació en la Fira.
  • Cursar les invitacions per participar en la Fira.
  • Resoldre sobre l’adjudicació dels expositors de la Fira, atenent als criteris establerts en aquest reglament.
  • Imposar les sancions al fet que es refereix l’article 18.
  • Qualsevol altre que resulti de l’establert en el present reglament.
  • La Comissió organitzadora de la Fira del Llibre es reserva la decisió final en la interpretació dels articles del present Reglament, i en els supòsits no explícitament contemplats en aquest articulat.

2. COMPOSICIÓ: La comissió organitzadora està integrada per un membre de les diferents editorials impulsores, Bellaterra, Icària, Pol·len, Llegir en català i Tigre de Paper. Aquesta comissió comptarà amb un director tècnic i quatre comissionats.

3. DURADA: Aquesta comissió s’estableix per l’impuls i execució de la 1a edició, per següents edicions aquest apartat es revisarà.

4. ADOPCIÓ D’ACORDS PER LA COMISSIÓ ORGANITZADORA:
Les decisions en la comissió es prendran per consens, o, en cas de no haver-hi, per la meitat més un dels membres de la comissió.

5. ACTES: El director tècnic de la comissió organitzadora estendrà acta de les reunions de la comissió i dels acords que s’adoptin, amb el vistiplau del conjunt de la comissió organitzadora.

Article 4. COMISSIÓ ASSESORA
1. COMPETÈNCIES: La comissió assessora de la Fira té atribuïda l’assessorament dels continguts de la Fira i li corresponen les següents competències:

  • Generar idees i línies estratègiques sobre els continguts de la fira.
  • Resoldre dubtes i debats en el sí de la comissió organitzadora.
  • Participar de l’elaboració dels continguts de la Fira en les seves diferents vessants

2. COMPOSICIÓ: La comissió assessora està integrada per membres de les diferents editorials que donin suport a la Fira i expressin la voluntat de participar d’ella. Es dividirà en subcomissions depenent dels continguts que vagi prenent la Fira i de les necessitats d’assessorament.

3. DURADA: Aquesta comissió s’estableix per l’assessorament de la 1a edició, per següents edicions aquest apartat es revisarà.

4. ADOPCIÓ D’ACORDS PER LA COMISSIÓ ASSESSORA: Les decisions en la comissió es prendran per consens, o, en cas de no haver-hi, la decisió final recaurà en els membres de la comissió organitzadora.

5. ACTES: El director tècnic de la comissió organitzadora dinamitzarà la comissió i atendrà i coordinarà les diferents col·laboracions que vagin sorgint.

Article 5. DIRECCIÓ DE LA FIRA
1. DESIGNACIÓ: La comissió organitzadora juntament amb CULTURA21 SCCL, designaran al director tècnic de la Fira, havent de recaure aquest nomenament en una persona de l’àmbit de l’edició de llibres.

2. COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR: Correspon al director de la Fira la representació de la Fira, podent desenvolupar qualsevol actuació per les quals sigui apoderat per la comissió organitzadora.

3. SUBSTITUCIÓ DEL DIRECTOR: Qualsevol membre de la comissió organitzadora col·laborarà amb el director en l’acompliment de les seves competències i li substituirà en cas d’absència o incapacitat.

CAPÍTOL III.
Condicions de participació
Article 6. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar la seva participació en la Fira:

1. Els editors de llibres, excepte aquells que formin part de grups empresarials. (veure article 7)
2. Els llibreters de Barcelona que la seva dedicació principal sigui la venda al públic de llibres en els seus establiments. La participació dels llibreters no podrà superar el 10% de l’espai d’expositors.
3.Qualssevol altres empreses, associacions professionals, organismes públics, patrocinadors o uns altres no contemplats en el present article, que siguin expressament convidats per la comissió organitzadora.

Article 7. SUBJECTES EXCLOSOS.
EXCLOSOS: No podran participar de la Fira:

1. Els llibreters que no desenvolupin la seva activitat a través d’un establiment obert al públic que compti amb les llicències que resultin necessàries per desenvolupar la seva activitat en el local que es tracti o que no desenvolupin la seva activitat amb subjecció a un determinat horari comercial. L’anterior suposa l’exclusió de, entre uns altres, els qui es dediquin a la venda a distància o a la venda a domicili de llibres.
2. Els editors que es dediquin principalment a l’autoedició de llibres, i les empreses de serveis editorials.
3. Els grups empresarials, i les editorials que en formin part.
4. Els editors, col·lectius i llibreters que es dediquin principalment a l’edició o venda al públic de llibres, de caràcter sectari o religiós, incloent aquells que discriminin altri per motiu d’ètnia o pensament.
5. Els llibreters i editors que es dediquin principalment a la venda, edició i distribució, respectivament, de llibres que no estiguin subjectes a preu fix conforme al que es disposa en la Llei del Llibre (entre uns altres els llibres de vell o de saldo).
6. Els serveis de publicacions d’organismes oficials i institucions públiques que es dediquin únicament a la venda, edició i distribució de llibres.
7. Els llibreters, editors i serveis de publicacions d’organismes oficials i institucions públiques que es dediquin únicament a la venda, edició i distribució,  respectivament, de llibres en edició digital publicats  en Internet o mitjançant qualsevol altre suport
diferent de la tradicional edició impresa en paper.

DEDICACIÓ PRINCIPAL: A l’efecte de l’establert en aquest article, s’entendrà que es “dediquen principalment” a l’edició o venda al públic, segons el cas, d’un determinat tipus de llibres (per exemple, llibres de vell)  els qui obtinguin de la venda al públic d’aquest tipus de llibres, la major part dels ingressos bruts derivats de la seva activitat com a editors o llibreters de qualsevol tipus de llibres. A requeriment de la comissió organitzadora, qualsevol sol·licitant haurà de presentar la documentació necessària per acreditar quin és  la seva dedicació principal i qualssevol altres circumstàncies determinants de la possibilitat de participar  en la Fira.

DEFINICIONS: A l’efecte del que es disposa en el present article, s’entendrà per “grup” un conjunt d’editors que estan supeditats a una grup d’empreses o empresa que no es dedica majoritariament o en exclusiva a l’edició o venda de llibres.

CAPÍTOL IV.
Procediment per a l’adjudicació d’expositors
Article 8. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

1. FORMULARI: Les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions indicades en l’article 6, que no estiguin culpables en cap causa de prohibició, i estiguin interessades a participar en la Fira hauran de sol·licitar la seva participació per escrit emplenant el formulari que a cada moment faciliti la comissió organitzadora.

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ: La sol·licitud haurà de presentar-se dins del termini establert per la comissió que serà comunicat als interessats ja sigui mitjançant carta/correu electrònic o a través de la pàgina web de la Fira.

3. NOMBRE D’EXPOSITORS: Aquells editors que, de conformitat amb els criteris d’adjudicació de expositors establerts en l’article 10, puguin optar a més d’un expositor hauran d’indicar en la sol·licitud el nombre d’expositors que sol·liciten (màxim 2 expositors).

4. LLOC DE PRESENTACIÓ: Les sol·licituds hauran de  remetre’s per correu a la comissió organitzadora, o bé, electrònica.

Article 9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La Fira del Llibre de Barcelona es celebra en un espai públic i comú protegit, i té fitat l’espai per a la seva ubicació i desenvolupament. Per això, el nombre d’expositors de la Fira és limitat, podent ser inferior al nombre de sol·licituds rebudes.
En conseqüència, la sol·licitud per si sola no confereix dret a l’adjudicació d’un expositor.
La comissió organitzadora adjudicarà els expositors entre els sol·licitants que hagin estat admesos a participar a la Fira, per l’ordre i d’acord amb els criteris que s’indiquen a continuació:

1. En primer lloc s’adjudicaran els expositors que corresponen a cada llibreter, pel que es tindrà en compte que a cada llibreter se li podrà adjudicar un màxim d’un expositor, fins que el conjunt dels llibreters no superin un màxim del 10% dels expositors
finals.
2. Finalment, s’adjudicaran els expositors als editors,  de conformitat amb el previst en l’article 10.

Article 10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ D’EXPOSITOR ALS EDITORS
Els editors que compleixin el conjunt de normatives anteriors del reglament podran obtar a l’ajudicació tenint en compte:
1. L’admissió de la sol·licitud de participació en la Fira  no concedeix, per si sola i automàticament, dret a l’adjudicació d’expositor.
2. Cada editor podrà demanar fins a un màxim de 2 expositors, i correspon a la comissió organitzadora l’adjudicació i la decisió de quants expositors li  toca a cada editor depenent de les demandes i de l’espai.
3. Les sol·licituds d’expositors compartits entre més d’una editorial es valoraran a la comissió organitzadora.
4. Els expositors es composen d’una taula de 180x80cm i de dues cadires.

Article 11. RESOLUCIÓ SOBRE LES SOL·LICITUDS
Una vegada expirat el termini que la comissió organitzadora estableixi per a la presentació de sol·licituds per participar en la Fira, la comissió organitzadora (i) resoldrà sobre les sol·licituds, adjudicant els expositors als sol·licitants d’acord amb  els criteris establerts en l’article 8 anterior; i (*ii) comunicarà individualment als sol·licitants si han estat admesos o no.
Els sol·licitants que no hagin estat admesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, per recórrer la resolució davant la pròpia comissió organitzadora. El recurs haurà de formular-se per escrit, indicant les raons en què es basen i aportant totes les proves que es considerin  pertinents. S’entendrà que, de no presentar recurs en l’indicat termini, el participant accepta la decisió adoptada per aquesta.

Article 12. QUOTA DE PARTICIPACIÓ
Els sol·licitants admesos per participar en la Fira, de conformitat amb l’establert en els articles anteriors, hauran d’abonar, la quota que li correspongui d’acord amb el que es disposa en l’Annex I d’aquest reglament, tot això abans de la data prevista per al sorteig d’adjudicació d’expositors, una vegada la comissió organitzadora comuniqui al sol·licitant que es tracti que ha estat
admès per participar en la Fira.

La falta de pagament de la quota en el termini indicat en el paràgraf anterior s’entendrà com a renúncia del participant a prendre part en la Fira, de manera que se li tindrà per desistit en la seva sol·licitud i no se li considerarà a l’efecte del procediment de determinació dels expositors a ocupar per cada participant previst en l’article 13.

Article 13. DETERMINACIÓ DELS EXPOSITORS A OCUPAR PER CADA PARTICIPANT
La determinació dels expositors a ocupar per cada participant dins del recinte de la Fira es realitzarà d’acord amb les següents regles:

1. SORTEIG. Un cop determinat el nombre total de participants es procedirà al sorteig dels diferents espais d’expositors. Al sorteig podran participar totes les entitats que siguin acceptades.

CAPÍTOL V.
Estatut del participant
Article 14. DRETS DEL PARTICIPANT
Els participants que hagin resultat adjudicataris d’una o més expositors gaudeixen dels següents drets:
1. Vendre llibres, amb excepció de llibres de vell, llibres  de saldo o altres objectes o producte comercial sense registre ISBN.
2. Realitzar activitats de promoció de vendes, inclòs, però no limitat, a la presència d’autors en els expositors.
3. La possibilitat d’aplicar a les vendes que realitzin un descompte de fins al 10% sobre el preu de venda al públic (PVP) dels llibres.

Article 15. OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT
Els participants en la Fira estan obligats a:
1. Complir la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques o la norma que la substitueixi en el futur, el present reglament així com quantes altres normes resultin aplicables i quantes indicacions o instruccions formuli la comissió organitzadora.
2. En el cas dels llibreters, exposar i vendre únicament llibres vius que estiguin autoritzats a vendre en els  seus establiments comercials, amb l’únic requisit que presentin permanentment al públic, almenys, 15 fons  editorials diferenciats, sense que cap d’ells ocupi  més del 50% de l’espai d’exposició de la caseta. En  el cas de les llibreries especialitzades, respectar les  matèries que hagin comunicat com a especialització.
3. En el cas dels editors, exposar i vendre únicament  llibres dels seus catàlegs editorials.
4. Dur a terme la venda de llibres o qualsevol activitats de promoció de vendes des de l’interior dels expositors, sense que, en cap cas, els venedors atenguin al públic des de l’exterior o pressionin a aquest per a l’adquisició de llibres.
5. Respectar els horaris oficials d’obertura i tancament de la Fira i mantenir els seus expositors oberts i amb personal per atendre al públic durant el període d’obertura.
6. Comunicar a la comissió organitzadora qualssevol activitats de promoció de vendes que pretengui portar a terme, inclòs, però no limitat, a la presència d’autors als expositors, tot això amb una antelació d’ almenys, de 10 dies pel que fa a la  data en què l’activitat promocional hagi de dur-se a terme.
7. Facilitar a la comissió organitzadora les dades estadístiques que li siguin sol·licitades, així com emplenar aquells qüestionaris que li siguin presentats per la comissió organitzadora.
8. Cuidar les instal·lacions i el material de la Fira.

Article 16. PROHIBICIONS DEL PARTICIPANT
Els participants en la Fira no podran:
1. Cedir total o parcial l’ús de la caseta a persona diferent a aquella a que el seu nomeni hagi estat sol·licitada.
2. Exposar o vendre llibres de text, llibres editats sota la forma d’autoedició, llibres, amb l’excepció dels facsímils, que no estiguin subjectes a preu fix conforme al que es disposa en la Llei del Llibre (entre uns altres, els llibres de vell i els de saldo).
4. Exposar o vendre qualssevol productes diferents de llibres tals com a samarretes, equips d’imatge i so, dispositius electrònics de lectura, CDs, DVDs (sempre que no formin part de la promoció editorial), etc.
5. Col·locar cartells, adhesius o qualsevol altre reclam publicitari o un altre tipus d’elements en els espais de trànsit del públic, fins i tot en l’exterior, o al costat de l’expositor de l’interessat.
6. Emprar equips de so i megafonia particulars.
7. Modificar els expositors, ja sigui el seu interior o exterior, inclòs, però no limitat a, foradar les seves parets.

Article 17. RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT
Els llibreters, editors o d’altres participants en la Fira són responsables dels danys o perjudicis que poguessin causar a la Fira, els seus organitzadors o a terceres persones. I poden ser sancionats per la comissió organitzadora. La 1 serà considerada molt greu, 2, 3, 4, 5 seran considerades greus i 6, 7 seran considerades lleus.

Article 18. SANCIONS
a) Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió de l’edició de la Fira en curs i la prohibició de participar en les dues properes edicions de la Fira.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb amonestació pública o prohibició de participar en la propera edició de la Fira.
c) Les infraccions lleus seran sancionades amb una amonestació privada.

Article 19. ASSEGURANÇA
La fira disposarà d’una assegurança per responsabilitat civil però això no inclou els danys de tercers als expositors.

Article 20. COMPETÈNCIA
La competència per a l’apreciació d’infraccions i la imposició de les sancions corresponent correspon a la comissió organitzadora, sense perjudici de les competències atribuïdes al director de Fira.

CAPÍTOL VII.
Altres disposicions
Article 21. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La presentació de la sol·licitud per participar en la Fira  degudament signada suposa l’acceptació expressa i plena del present reglament, així com de les disposicions i acords que pogués adoptar la comissió organitzadora.

Article 22. MODIFICACIONS DEL REGLAMENT
Qualsevol modificació d’aquest Reglament haurà d’aprovar-se per CULTURA21 SCCL com a entitat organitzadora, d’acord amb la normativa que li sigui aplicable i conjuntament amb la comissió organitzadora.